white ibis

White Ibis

<...prev   HOME   BIRDS   next...>